Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

 

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

 

Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében, és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mk.tv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.

 

 

2. §

 

 

(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mk.tv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

 

(2) A képviselő testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáért megállapított díj felső határát az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.

 

(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

 

(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

 

3. §

(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követő 10 munkanapon belül újra biztosítani kell.

4.§

(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 

 (2) Ha az Mk.tv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  az adott  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

 

5. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Martonyi, 2013. szeptember 10.

 

                                Vécsei István                                       dr. Molnár Sándorné                                   

                                polgármester                                                       jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került Martonyi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete szerint a Martonyi község hirdető tábláján való kifüggesztéssel 2013. szeptember 16. napján.

                                                                                                    dr.  Molnár Sándorné

                                                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

  1. melléklet a 8/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

 

1.)    A település központjában, vagy díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj felső határa:

 

a.)    forgatási helyszín :                400 Ft/m2/nap

b.)    Technikai kiszolgálás:           200 Ft/m2/nap

c.)    Stáb parkolás             :           150 Ft/m2/nap

                                                                                                

2.)    A település közterületén, vagy díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj felső határa:

 

a.)    forgatási helyszín :                200 Ft/m2/nap

b.)    Technikai kiszolgálás:           150 Ft/m2/nap

c.)    Stáb parkolás             :           100 Ft/m2/nap

 

 

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.