Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

 

Martonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:

 

 

                                                             Az adó alapja

1.      §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

 

Az adó mértéke

2.§

 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 forint.

 

 

Az adó bevallása, megállapítása, befizetése

3.§

 

Az adóalany a bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet szerinti bevallási nyomtatványon tehet eleget.

 

 

Vegyes és záró rendelkezések

4.§

 

(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseit, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(3) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 6/1994. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

 

 

Martonyi, 2015. szeptember 10.

 

 

Vécsei István sk.                                                                dr. Molnár Sándorné sk.

  polgármester                                                                                   jegyző

                                                                                              

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. év szeptember 14. napján kihirdetésre került.

 

 

 dr. Molnár Sándorné sk.

                  jegyző