Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

 

Martonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

Az adó mértéke

1.§

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.500.- forint.

 

 

Az iparűzési adó bevallása, megállapítása, befizetése

2.§

 

Az adóalany a bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet szerinti bevallási nyomtatványon tehet eleget.

 

 

Vegyes és záró rendelkezések

3.§

 

(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek az iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseit, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 3/2004. (I.06.) önkormányzati rendelet.

 

 

Martonyi, 2015. szeptember 10.

 

 

Vécsei István sk.                                                                dr. Molnár Sándorné sk.

  polgármester                                                                                   jegyző

                                                                                              

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. év szeptember 14. napján kihirdetésre került.

 

dr. Molnár Sándorné sk.        

            jegyző