Martonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                         1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete

           a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

Martonyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

                                  81.819 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                                  81.819 ezer Ft költségvetési kiadással,

                                           0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

 

                                              

                                                                 - 2 -

 

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzatnak 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében felújítást nem tervez.

 

      (6)  Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és

              projektje nincs, az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való

              hozzájárulást nem tervez.    

 

 (7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat kormányzati funkciónként, feladatonként részletezve a 5. melléklet szerint, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként,    feladatonként a 6.melléklet szerint hagyja jóvá.

 

       (8)  A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 7. melléklet szerint

              hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem tervez.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést nem tervez.

 (11) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint  hagyja jóvá.

 (12) Az állami támogatás és az ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti megoszlását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a tartalék összegét 2.040.-ezer Ft összeggel hagyja jóvá.

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

 

 

 

- 3 –

             

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2)  bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg.

 

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról önálló belső ellenőr megbízása  útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

 

7. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

  Martonyi, 2015. február 16.

 

 

                       Vécsei István sk.                                     dr. Molnár Sándorné  sk.

                       polgármester                                                    jegyző            

 

 

-     7 -

 

 

Kihirdetési záradék:

 

 

A rendelet kihirdetésre került Martonyi Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az önkormányzat hirdetőtábláján 2015. február 19. napján.

 

 

 

dr. Molnár Sándorné

           jegyző