Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

 

Martonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:

 

 

A talajterhelési díj mértéke

1.§

 

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

 

 

A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2.§

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Martonyi Község Önkormányzata 55600181-10001923 talajterhelési díj beszedési számlájára.

 

 

Díjmentesség

3.§

 

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:

a) akinek a családjában a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy

b) aki háztartásában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodik.

 

 

 

Ellenőrzés, adatszolgáltatás

4.§

 

(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

 

(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.

 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések

5.§

 

(1)   A rendelet 2015. október 15. napján lép hatályba.

 

 

 

(2)   Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

Martonyi, 2015. szeptember 10.

 

 

Vécsei István sk.                                                                              dr. Molnár Sándorné sk.

  polgármester                                                                                   jegyző

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. szeptember 14. napján kihirdetésre került.

 

dr. Molnár Sándorné sk.

   jegyző