A MARTONYI POLGÁRŐR EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A Martonyi Polgárőrség Egyesülete Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyv 3:63.§-3:87.§ valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az egyesület neve: Martonyi Polgárőr Egyesület
 2. Az egyesület székhelye: 3755 Martonyi Fő út 54.
 3. Az egyesület működési területe: Martonyi és vonzáskörzete, közigazgatási területe.
 4. Az egyesület elsődlegesen gazdasági célra nem alapítható.

Az egyesület

 1. a)nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból,
 2. b)gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
 3. c)gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja,
 4. d)közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 5. Az egyesület célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség nyújtása.
 6. Az egyesület – a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében végzett – feladatai:
 7. a)a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el [Ptv. 3. § (1)],
 8. b)önkéntes közreműködés
 9. ba)a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában [Ptv. 3. § (2) a)],
 10. bb)a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében [Ptv. 3. § (2) b)],
 11. bc)az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában [Ptv. 3. § (2) c)],
 12. bd)a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében [Ptv. 3. § (2) d)],
 13. be)a rendezvények helyszínének biztosításában [Ptv. 3. § (2) e)],
 14. bf)a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány a települési önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában [Ptv. 3. § (2) f)],
 15. bg)az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében [Ptv. 3. § (2) g)],
 16. bh)a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben [Ptv. 3. § (2) h)], valamint
 17. bi)a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában [Ptv. 3. § (2) i)].
 18. c)tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel [Ptv. 6. § (1)],
 19. d)együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal [Ptv. 6. § (1)].

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 1. Az egyesület tagja lehet minden
 2. a) életévét betöltött,
 3. b)cselekvőképes,
 4. c)magyar állampolgár,

aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat.

 1. A tagfelvétel kérelem alapján történik, melyhez mellékelni kell két tag ajánlását. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha az Elnökség javaslatára a Közgyűlés a tagok sorába felvette.
 2. A tagsági jogviszony megszűnik:
 3. a)az egyesület megszűnése esetén,
 4. b)a tag halála esetén,
 5. c)a tag kilépése esetén,
 6. d)a tag kizárása esetén,
 7. e)a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
 8. Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
 9. A tagot a Közgyűlés az Elnökség, vagy a tagok egynegyedének javaslata alapján akkor zárhatja ki, ha a tag méltatlanná vált az egyesület céljaihoz és feladatai ellátásához.
 10. A tagi jogviszony törléssel megszűnik,
 11. a)ha az Elnökség hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a tag a 7. bekezdés b)–c) pontjainak nem felel meg,
 12. b)ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 3 hónapon belül, felszólítás és a következményekre való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.
 13. A tag jogai:
 14. a)részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 15. b)választhat és választható az egyesület szerveibe,
 16. c)köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,
 17. d)nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
 18. A tag köteles:
 19. a)megtartani a jogszabályokban, az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, továbbá a jelen Alapszabályban és az egyesület egyéb szabályzataiban, testületi határozataiban foglaltakat,
 20. b)fizetni a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összege 1200-, Ft., azaz ezerkettőszáz Ft. félévente. Esedékessége minden év július 10., illetve január 10. napja.
 21. c)a birtokolt egyesületi vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején anyagi és jogi felelősséggel tartozik,
 22. d)az egyesületi tagsággal összefüggésben vállalt feladatait elvárható módon teljesíteni,
 23. e)az Elnökségnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult,
 24. f)polgárőrhöz méltó magatartást tanúsítani.

15.                       Tiszteletbeli tag (tiszteletbeli polgárőr) az a természetes személy lehet, akit a Polgárőrség érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szereplése alapján a Közgyűlés határozatával az egyesület tiszteletbeli tagjává nyilvánít.

16.                       Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával elősegíti az egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében szükséges feladati megvalósítását. A pártoló tagnak jelöltet a Közgyűlés határozattal nyilvánítja az egyesület pártoló tagjává.

17.                       Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagi jogviszonya

a)   lemondással,

b)   a Közgyűlés döntése alapján,

c)    megszűnéssel, illetve elhalálozással

szűnik meg.

 

A KÖZGYŰLÉS

 

 1. A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

 

 1. a)az Alapszabály megállapítása és módosítása,
 2. b)az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,
 3. c)az elnök, az alelnök és a titkár megválasztása és visszahívása,
 4. d)tag kizárása,
 5. e)az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának

kimondása,

 1. f)a tagdíj mértékének megállapítása,
 2. g)az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
 3. h)tiszteletbeli és pártoló tag cím adományozása és megvonása,
 4. i)bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Közgyűlés magához vonja.
 5. j)Egyesület céljának módosítása
 6. A Közgyűlés ülését össze kell hívni:
 7. a)évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig,
 8. b)öt évenként tisztújítás céljából legkésőbb június 30-ig.
 9. A 20. bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt ülés összevontan, az a) pontban foglalt határnap figyelembevételével is megtartható.
 10. A Közgyűlés ülését össze kell hívni, ha
 11. a)a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi,
 12. b)a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kezdeményezi,
 13. c)a bíróság elrendeli,
 14. d)a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi,
 15. A Közgyűlés ülését szükség szerint az elnök bármikor összehívhatja.
 16. A Közgyűlés ülését az elnök – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult vezető tisztségviselő – hívja össze. Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, vagy az arra jogosult a Közgyűlés ülését a 22. bekezdésben foglalt kezdeményezéseket követő 30 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés ülésének összehívására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is jogosult.
 17. A Közgyűlés ülését írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, a javasolt napirendet, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást.
 18. A Közgyűlés rendes (20. bekezdésben foglalt) ülésére szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább nyolc, a rendkívüli (22. bekezdésben foglalt) ülésre szóló meghívót legalább egy nappal kell kiküldeni a Közgyűlés szavazati jogú tagjai, meghívottjai részére.

27.                       A Közgyűlés ülését az elnök, vagy az Elnökség általa kijelölt tagja vezeti.

28.                       Amennyiben az elnök nincs jelen és nem adott meghatalmazást az ülés vezetésére, azt a jelen levő elnökségi tagok egymás közti megállapodása alapján valamely elnökségi tag vezeti. Amennyiben az elnök és az elnökségi tagok nincsenek jelen, az ülést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke vezeti.

 1. A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjét a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő személyek közül.
 2. A jegyzőkönyv-hitelesítőket a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő tagok közül.

31.                       A Közgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 1. A Közgyűlés
 2. a)határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van és ezt a jelenléti íven sajátkezű aláírásukkal igazolják,
 3. b)a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg,
 4. c)minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetve azt a jelen lévő tagok legalább egynegyede név szerint indítványozza,
 5. d)határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogatásával hozza,
 6. e)az egyesület éves beszámolóját a jelen levő tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza,
 7. f)valamennyi tagja kétharmadának támogató szavazatával dönt a 19. bekezdés a)e), j) pontjaiban foglaltakról,
 8. g)jelenlévő tagjainak kétharmados szótöbbségével dönt a vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár) megválasztásáról és visszahívásáról. A vezető tisztségviselők visszahívását a visszahívás okának megjelölésével az ülésen bármely tag indítványozhatja, azonban a visszahívás napirendre tűzéséhez a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségű hozzájárulása szükséges.
 9. A határozatképtelenség miatt tizenöt napon belül a Közgyűlés megismételt újabb ülése a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megismételt ülést azonos napirenddel hívják össze és a tagokat előzetesen, írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire.
 10. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Közgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat.
 11. A megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
 12. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők kézjegyükkel hitelesítik. A jegyzőkönyvbe a hitelesítést követően bármely tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet.
 13. A Közgyűlés határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelybe – kérésre – bármely tag betekinthet.
 14. A Közgyűlés ülésének alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a Közgyűlés ülésének rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva
 15. a)megnyitja az ülést, szünetet rendel el,
 16. b)megállapítja a határozatképességet,
 17. c)ismerteti a meghirdetett napirendet,
 18. d)az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja és szükség esetén megvonja a szót,
 19. e)összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat,
 20. f)megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat,
 21. g)berekeszti a Közgyűlést.
 22. A levezető elnök az ülés rendjének fenntartása érdekében
 23. a)egy-egy napirendi ponton belül korlátozhatja a hozzászólások számát és időtartamát,
 24. b)megállapítja a hozzászólások sorrendjét,
 25. c)a Polgárőrség tekintélyét és az ülés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja,
 26. d)ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a Közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre vagy véglegesen kiutasíthatja az ülésről.

AZ ELNÖKSÉG

40.                       Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseletei szerve.

41.                       Az Elnökség tagjai

 1. a)az elnök,
 2. b)az alelnök,
 3. c)a titkár
 4. Az elnök, az alelnök és a titkár megválasztásáról és visszahívásáról a Közgyűlés jelenlévő tagjainak kétharmados szótöbbségével határoz.
 5. Az Elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól.
 6. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
 7. a)a Közgyűlés üléseinek előkészítése,
 8. b)az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartás vezetése,
 9. c)tag törlése, javaslattétel tag kizárására,
 10. d)az egyesület számviteli politikájának meghatározása,
 11. e)tagjelölt véleményezése,
 12. f)az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
 13. g)az éves munkaterv elfogadása, módosítása, azok végrehajtásával összefüggő programok, feladattervek, rendezvények jóváhagyása,
 14. h)együttműködési megállapodások, szolgáltatási szerződések jóváhagyása, felmondása.
 15. Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik:
 16. a)ügyrendjéről,
 17. b)az alelnökök, a titkár feladat- és hatásköréről,
 18. c)az Elnökség ülésére tanácskozási joggal a 44. bekezdésen túli meghívottakról,
 19. d)olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
 20. e)a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 21. f)az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
 22. g)az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,
 23. h)az Alapszabály keretein belül minden olyan kérdésről, amely a Szövetség szervezeti rendjét vagy működését érinti és nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.
 24. Az Elnökség ülései nyilvánosak, évente legalább négy alkalommal, általában három havonta ülésezik.
 25. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. Az Elnökség a határozatait a jelen levő tagok egyszerű szótöbbségével nyílt szavazás útján hozza meg.
 26. Az Elnökség tagjait az egyesület vagyonával való gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli, tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de tisztségük ellátása során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
 27. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által megbízott alelnök helyettesíti.
 28. Az elnök:
 29. a)képviseli az egyesületet,
 30. b)vezeti az egyesület munkáját,
 31. c)gondoskodik az egyesület Alapszabály szerinti működéséről,
 32. d)javaslatot tesz az alelnökök feladat- és hatáskörére,
 33. e)a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő eseti célfeladatok meghatározása,
 34. f)a Közgyűlés és az Elnökség összehívása,
 35. g)ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az Országos Polgárőr Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség szabályzatai, továbbá jelen Alapszabály nem utalnak más szerv hatáskörébe.
 36. Az alelnököt és a titkárt a Közgyűlés az elnök javaslata alapján választja. Feladat- és hatáskörüket az Elnökség – az elnök javaslatára – a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
 37. Az Elnökség összehívásának rendje: Az Elnökséget az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy a titkár az ok és cél valamint a napirend megjelölésével írásban legalább a tervezett ülés időpontját megelőző 8 napon belül hívja össze.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

 1. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
 2. a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 3. b)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 4. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
 5. Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki
 6. a)a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 7. b)a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 8. c)az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
 9. d)az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
 10. Az elnökségi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
 11. Az Elnökség tagja köteles az elnök részére írásban bejelenteni, ha vele szemben büntető eljárás indult.
 12. Az 56. bekezdésben foglalt bejelentő a büntetőeljárás alatt az Alapszabályban meghatározott feladatait nem láthatja el.
 13. Az 57. bekezdésben meghatározott rendelkezés alól az Elnökség vonatkozásában a Közgyűlés – kisebb súlyú vétség esetén felmentést adhat. Kisebb súlyú vétségnek kell tekinteni a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett vétséget vagy a két évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett, szándékosan elkövetett vétséget.
 14. Az Elnökség tagja csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Az elnökségi feladatokat az Elnökség tagjai személyesen kötelesek ellátni.

Nem lehet elnökségi tag:

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül;
 • akit foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt;
 • akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61.                       Az egyesületet

 1. a)az elnök önállóan,
 2. b)az alelnök és a titkár közül bármelyik kettő együttesen,

képviseli.

62.                       A tagok tagdíj fizetésével is hozzájárulnak az egyesület működéséhez.

 1. Az éves tagdíj mértékét a tárgyévre vonatkozóan a Közgyűlés állapítja meg.
 2. Az éves tagdíjat az Elnökség által meghatározott módon és időben kell befizetni.
 3. Az egyesület megszűnik, ha
 4. a)a Közgyűlés döntése alapján átalakul,
 5. b)a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,
 6. c)a bíróság feloszlatja,
 7. d)a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
 8. e)a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 1. A megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség támogatására fordítja.
 2. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseit, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban foglaltak kell megfelelően alkalmazni.
 3. Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, az új elnök megválasztásával az egyesület valamennyi vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik.
 4. Amennyiben bármely elnökségi tag megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt megszűnne, a tisztségre történő időközi választásra a Közgyűlés ülését 60 napon belül össze kell hívni.

 

 

 

 

 

A régi Alapszabály alábbi pontjai kerültek változtatásra:

 

 • Preambulum
 • Általános rendelkezések 4. pont
 • 14.pont
 • 19. pont
 • 22. pont
 • 24. pont
 • 28. pont
 • 32. pont
 • 44. pont
 • 54-60. pont
 • 63. pont
 • 64. pont
 • 65. pont
 • 66. pont
 • 67. pont
 • 68. pont
 • 77. pont
 • 78. pont

 

 

Martonyi, 2015. október 26.

 

 

Barnóczki Lajos

elnök