A Martonyi POLGÁRŐR EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Martonyi Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: MPE) megfelelő szabályait tartalmazza, így:

– az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre vonatkozó adatokat, alapvető elveket és előírásokat,

– az Egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait,

– az Egyesület szerveinek feladatait és működésének részletszabályait. Az SZMSZ betartása az Egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége.

 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
 2. A MPE FŐBB ADATAI
 3. A szervezet teljes neve:                        Martonyi Polgárőr Egyesület
 4. Rövidített neve:                                    MPE
 5. Működési területe:                               Martonyi település vonzáskörzete és közigazgatási területe
 6. Alapításának időpontja:                      2010.08.03.
 7. Székhelye : (levelezési címe)             3755 Martonyi Fő út 54.sz.( 3700.Kazincbarcika Szabadság tér     7. sz  I/8.sz)
 8. Telefonszáma:                                       +3648-459001
 9. E-mail címe:                                          barnoczki1957@gmail.com
 10. Hivatalos weboldala:                           http://www.martonyi.hu/martonyi-polgarorseg.html
 11. Bírósági bejegyzés száma és kelte:    11.Pk.60.180/2010/4
 12. Nyilvántartási száma:64858/2010. (Megyei nyilvántartási szám), 2680/2010. (Országos nyilvántartási szám)
 13. Számlaszáma:                                       55600181-10002852    Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet
 14. Adóigazgatási száma:                          18144411-1-05
 15. Jogállása: A MPE „A polgárőrségről és polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény”, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény” alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Munkáját a BAZ megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi.

 

 

 1. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
 2. a)Jelen  SZMSZ  a  Polgári  Törvénykönyv,  „Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civilszervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. CLXXV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek tekintetbe vételével készült.
 3. b) Az a) pontban felsorolt jogszabályok, valamint az Egyesületre vonatkozó egyéb kötelező jogszabályok egyesületen belüli végrehajtását, továbbá az Alapszabály rendelkezéseiből eredő részletszabályokat jelen SZMSZ tartalmazza.
 4. c) Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály az irányadó.

 

 1. SZERVEZETI SZABÁLYZAT
 2. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE és MEGSZŰNÉSE
 3. a)Tagfelvétel

Az egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, amely támogatja az egyesület céljainak megvalósítását, elfogadja alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja, és tagdíjat fizet. Új tag belépéséhez két tag ajánlása szükséges. A rendes tagok belépési nyilatkozatait és adatait, valamint a tagdíjfizetést igazoló számlákat az Egyesület székhelyén őrzött és vezetett tagnyilvántartó lapokon regisztrálja az Egyesület elnöke által ezzel a feladattal megbízott tag.

A tagfelvételről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt.

 1. b) Kilépés

A tagsági viszony megszűnik, ha a tag az Egyesületből kilép. Bármely tag írásbeli nyilatkozattal tagsági viszonyát – indoklás nélkül – megszüntetheti.

 1. c) Kizárás

Az Egyesület Közgyűlése az Elnökség, vagy a tagok egynegyedének javaslata alapján határozattal kizárja azt a tagot, aki az Alapszabályban, vagy a jelen SZMSZ-ben rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, az Egyesület határozatait megszegi, az Egyesületet sértő magatartást tanúsít, vagy az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységét, illetve céljainak megvalósítását súlyosan veszélyezteti, továbbá méltatlanná válik az egyesület céljaihoz és feladatai ellátásához.

 1. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az Egyesület szervei:

 1. a)Közgyűlés
 2. b) Elnökség

Az Egyesület tisztségviselői:

 1. a)elnök
 2. b) alelnök
 3. c) titkár

 

 1. AZ EGYESÜLET SZERVEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK
 2. a)Közgyűlés

A szervezet legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, s amelyet szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal, minden naptári esztendő évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig , az éves beszámoló elfogadására, valamint a következő évi munkaterv és költségvetés jóváhagyására össze kell hívni. A Közgyűlés nyilvános.

Az elnök a Közgyűlés ülését szükség esetén bármikor összehívhatja, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

 1. b) Elnökség

Az Egyesület Elnöksége 3 főből áll, melyet a Közgyűlés ötéves ciklusidőre választ meg.  Az Elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár.

Feladatai és hatásköre:

– az Egyesület tagjaira kötelező határozatokat hoz,

– elfogadja saját ügyrendjét,

– javaslatot tesz a Közgyűlés számára az alapszabály módosításáról, a tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról, beszámolójuk elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról és módosításáról,

– javaslatot tesz a Közgyűlés számára az Egyesület stratégiájáról, a gazdálkodás fő irányairól, az éves munkatervről és költségvetésről,

– a Közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, gondoskodik ezek elfogadtatásáról, elfogadásáról,

– dönt belső szervezeti egységek létrehozásáról, szervezeti és működési szabályaik, ügyrendjeik elfogadásáról,

– dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekről,

– jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét, működési szabályait,

– jóváhagyja a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntéseket,

– dönt minden egyéb olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Feladata és hatásköre:

– irányítja az Egyesület gazdálkodását,

 

Elnök

Feladata és hatásköre:

– nyilvános fórumokon képviseli az Egyesületet,

– irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását,

– biztosítja az Egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket,

– figyelemmel kíséri a jogszabályi feltételek változásait, felhívja a figyelmet a változásokra,

– beszámoltatja az elnökségi tagokat és a tisztségviselőket,

– együttműködési megállapodásokat készít elő és köt szakmai szervezetekkel, más polgárőr szervezetekkel,

– az Egyesület nevében 100 ezer forint értékhatárig vállal, vállalhat pénzügyi kötelezettséget,

– elkészíti, elkészítteti a közgyűlési beszámolót, gondoskodik az elfogadott beszámoló nyilvánosságra hozataláról (a közgyűlést követő két héten belül az Egyesület honlapján),

– ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel a közgyűlés megbízza, illetve felruházza.

 

Alelnök

Feladata és hatásköre:

– naprakész kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, kisebbségi önkormányzattal és a helyi intézményekkel,

– felel a polgárőrök oktatásáért, továbbképzéséért, előkészíti vizsgáztatásukat,

– elkészíti a polgárőrök szolgálati beosztását, vezénylését,

– ellenőrzi a szolgálatok munkáját,

– gondoskodik a szolgálat ellátásában akadályozott polgárőrök helyettesítéséről,

– szükség esetén intézkedik a rendkívüli szolgálat vezényléséről, a szolgálat megerősítéséről,

– ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnökség, illetve az elnök megbízza.

 

Titkár

– elkészíti az Egyesület előző évi pénzügyi tevékenységéről szóló éves pénzügyi beszámolót,

– elkészíti az Egyesületkövetkező évre vonatkozó pénzügyi tervét,

– kialakítja a megfelelő pénzügyi nyilvántartást, elkészíti a szükséges kimutatásokat,

– tervezi és szervezi a polgárőrség gazdálkodását, a bevételek és a kiadások lebonyolítását,

– figyelemmel kíséri a pénzgazdálkodással, az anyag- és értékkezeléssel, a szervezet vagyon-nyilvántartásával, a vagyon karbantartásával, javításával, felhasználásával és pótlásával összefüggő ügyeket,

– figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, koordinálja az egyes pályázatok szakszerű elkészítését,

– segíti az együttműködést a település intézményeivel, vállalkozóival,

– vezeti a Közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveit,

– vezeti az egyesület nyilvántartásait, különösen azt a nyilvántartást, amelyből megállapítható a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye,

– gondoskodik a határozatoknak a határozatok tárában való elhelyezéséről,

– előzetes írásos bejelentés alapján, az egyesület székhelyén biztosítja a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, a személyiségi jogok és az üzleti titok védelmének figyelembevételével,

– ellátja az Egyesület adminisztrációs és levelezési teendőit,

– ellátja a külső kommunikációs feladatokat.

 

III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 1. A NYILVÁNTARTÁSRA ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK
 2. a)Nyilvántartások

– az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről a titkár gondoskodik, megőrzi és nyilvántartja a közgyűlési, valamint az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyveket,

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, amelyek

és ellenzők számarányát, esetleg személyét, valamint a határozatok meghozatalának napját,

– a jegyzőkönyvnek a fentieken túl tartalmaznia kell az ülés helyét, a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv-vezető és két hitelesítő tag aláírását,

– az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

 1. b) Nyilvánosságra hozatal a Közgyűlés, illetve az

Elnökség üléséről készült jegyzőkönyv részét képezik,

– a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a határozatok tartalmát és hatályát, továbbá a határozatot támogatók

– az Elnökség az Egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot az Egyesület működéséről, illetve közzéteszi a közgyűlési jegyzőkönyveket, az éves számviteli beszámolót, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatokat,

– az Egyesület tagjai betekinthetnek a Közgyűlés és az Elnökség határozataiba, a Közgyűlés és az Elnökség ülésén készült jegyzőkönyvekbe, az Egyesület költségvetésébe, beszámolóiba és azokról – saját költségükre

– másolatot kérhetnek,

– az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem sért személyiségi jogokat és nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit.

 1. TAGDÍJ

Az Egyesület minden tagja a megállapodott tagdíjat köteles megfizetni készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalással.

 1. UTALVÁNYOZÁS

Az Egyesület elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. Az Egyesület vagyonának 40%-át meghaladó beszerzések engedélyezésére kizárólagosan a Közgyűlés jogosult. Az elnök az Elnökség tagjait írásban felruházhatja utalványozási joggal, az esetleges korlátozások rögzítésével, amennyiben megfelelnek a törvényi előírásoknak.

 1. BANKSZÁMLA-KEZELÉS

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök jogosult. Az intézkedések és tranzakciók ügyiratait, bizonylatait a titkár őrzi.

 1. ALÁÍRÁSI, ELLENJEGYZÉSI JOGOSULTSÁG

Az Egyesület nevében önálló aláírásra az Egyesület elnöke jogosult. Az elnökírásban felhatalmazhatja az Elnökség bármely két tagját az Egyesület nevében történő aláírásra.

 1. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
 2. a)az Egyesület bevételei:

– az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány,

– az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

– tagdíj,

– pályázatok útján szerzett támogatás,

– az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel.

 1. b) az Egyesület kiadásai:

– a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások,

– az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

– egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek.

 1. c) gazdálkodási szabályok:

– az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével, az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a szervezet elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese által aláírt meghatalmazás alapján végezhető,

– az Egyesület által nyújtott szolgáltatások, illetve azok igénylésének módja nyilvános, az ezzel kapcsolatos információkat az elnökség az egyesület honlapján közzéteszi,

– a cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatás odaítélése az Elnökség hatásköre, erről az Elnökség határozatot hoz,

– az Egyesület céljait támogató, azokkal összhangban levő pályázaton történő részvételre a Közgyűlés, az Elnökség és bármely tag is javaslatot tehet,

– a pályázaton való részvételről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, kidolgozásában az Egyesület tagjain kívül szakértők is részt vehetnek,

– a pályázat alapján vállalt célok megvalósításához, finanszírozásához az Egyesület saját vagyona terhére hozzájárulhat.

 1. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A közgyűlés – amennyiben erre igény merül fel – könyvvizsgálót bízhat meg az egyesület pénzügyeinek és számvitelének ellenőrzésére.

A könyvvizsgáló megbízatása legalább egyéves időtartamra szól.

A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szervezeti és működési szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

 

 

 

 

Martonyi, 2015. július 18.

 

Barnóczki Lajos

Martonyi Polgárőr Egyesület elnöke