Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX.14.)) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Martonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IX.14.)) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

 

Martonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:

 

 

Az adó mértéke

1.§

 

Az adó évi mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 10.000.-forint.

 

 

Az adó bevallása, megállapítása, befizetése

2.§

 

Az adóalany a bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet szerinti bevallási nyomtatványon tehet eleget.

 

 

Vegyes és záró rendelkezések

3.§

 

(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó rendelkezéseit, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(3) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2002. (XII.03.) önkormányzati rendelet.

 

 

Martonyi, 2015. szeptember 10.

 

 

Vécsei István sk.                                                                dr. Molnár Sándorné sk.

polgármester                                                                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. szeptember 14. napján kihirdetésre került.

 

  1. Molnár Sándorné sk.

jegyző