Martonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012. /XI.21./ önkormányzati rendelete-tervezete

a közkifolyók használati díjának megállapításáról

 

Martonyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

A rendelet hatálya Martonyi község közigazgatási területén lévő vízi közművel nyújtott ivóvíz szolgáltatásra terjed ki.

  1. §

 

(1) A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött, házi vízművel nem rendelkező ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

 

(2) A közkifolyóról vételező fogyasztó, aki a közkifolyó 150 m-es körzetében lakik, a háztartási szükségletének kielégítése céljára fogyasztott víz után köteles vízdíjat fizetni.

 

(3) A vízdíjat – vízmérő hiányában –  1 m3/fő/hó vízdíjátalány figyelembe vételével kell megállapítani.

 

(4) A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvíz szolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

 

(5) A közkifolyó használati díj mértékének megállapításánál a vezetékes ivóvíz ellátásba be nem kapcsolt, házi vízművel nem rendelkező ingatlanba bejelentett természetes személyek számát kell figyelembe venni.

 

(6) A közkifolyók használat utáni vízdíj összegét a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell az önkormányzat házi pénztárába befizetni.

 

(7) A házi vízmű működéséről helyszíni szemle során kell meggyőződni, és annak meglétét évente ellenőrizni kell.

 

  1. §

 

 

(1) A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.

 

(2) A közkifolyók nem háztartási vízszükséglet céljára történő használatát (gépkocsi mosás, építkezés stb.), a szolgáltató egyetértésével a polgármester engedélyezi, és az önkormányzat számlázza ki a fogyasztó részére, az 1. mellékletben foglalt díjtételek szerint.

 

 

 

Záró rendelkezés

  1. §

 

Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

Martonyi, 2012. november 20.

 

 

 

Vécsei István sk.                                                                                     dr. Molnár Sándorné sk.

polgármester                                                                                                         körjegyző