Polgárőrség végzés

A Miskolci Törvényszék a Dr. Kaposvári Attila (3530 Miskolc, Rákóczi utca 7. 1/3. szám alatti székhelyű) ügyvéd által képviselt Martonyi Polgárőr Egyesület (3755 Martonyi, Fő út

54. szám alatti székhelyű) civil szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t :

A törvényszék elrendeli 64.858. szám alatt bírósági nyilvántartásba vett Martonyi Polgárőr Egyesület (3755 Martonyi, Fő út 54. szám alatti székhelyű) civil szervezetre vonatkozóan az alábbi változások nyilvántartásba vételét:

A törvényszék elrendeli a civil szervezet 2015. év október hónap 26. napján módosított

alapszabályának a nyilvántartásba vételét.

A törvényszék megállapítja, hogy a civil szervezet alapszabálya megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályozásnak.

A végzés jogerőre emelkedését követően értesíti az Országos Bírósági Hivatalt a civil szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról/változásokról.

Tájékoztatja a civil szervezetet, hogy nevének, székhelyének, valamint a képviselője személyének megváltozását hatvan napon belül köteles a törvényszéknek bejelenteni.

A szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállást törlését, ha működése a közhasznú szervezetekről szóló törvényben foglalt feltételeknek nem felel meg.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) nap alatt az elektronikus eljárásra kötelezett, valamint az ezen eljárást választó fél elektronikus úton, papír alapú eljárás esetén pedig a fél a Debreceni Ítélőtáblához címzett, de a Miskolci Törvényszékhez írásban 3 (három) egyező példányban előterjeszthető fellebbezéssel élhet.

Az ítélőtábla előtti jogorvoslati eljárásban a fellebbező fél számára a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s :

A civil szervezet képviselője a törvényszékre 2015. év augusztus hónap 07. napján érkezett beadványában bejelentette a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat az előírt formanyomtatványon, melyhez csatolta a megfelelő mellékleteket.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 30. § (1) bekezdése szerint: ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történő elutasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

civil törvény 37. § (1) bekezdése szerint: a változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

A törvényszék megállapította, hogy a kérelmet az arra jogosult személy, a jogszabályban írtaknak megfelelően terjesztette elő, a taggyűlés a változásokról az alapszabályi előírásoknak megfelelően döntött, ezért a civil törvény 37. § (1) bekezdése alapján alkalmazott 30. § (1) bekezdésére tekintettel határozott a változások bírósági nyilvántartáson történő átvezetéséről, egyben megállapította, hogy az egyesület alapszabálya megfelel az új Ptk. szabályozásának.

A végzés elleni fellebbezési jog a civil törvény 5. § (1) bekezdésén alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén, míg a kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Pp. 73/A. §

(1) bekezdésének a) pontján alapul.

Miskolc, 2015. november hónap 10. napján

Dr. Gubás Péter Bertalanné dr. Kelemen Judit törvényszéki titkár